• දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - රත්නපුර
  • පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව
  • ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව
  • සබරගමු පළාත් සභාව
  • රත්නපුර මහ නගර සභාව
  • රත්නපුර කලාප කාර්යාලය
  • මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය

News & Events

Scroll To Top